TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU 11. MADDE GEREĞİNCE HAKLARI

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi, KVK Kanunu anlamında veri üzerinde sahip olunan hakların kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup, yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen size aittir.

KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklarınızı, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanabilirsiniz. Paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması, doğru olarak aktarılmış olması önemli olup, bu husus haklarınızı kullanabilmeniz için gereklidir ve yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk size aittir. Taleplerinizin yerine getirilmesi için yapacağımız masrafları, KVK Kanunu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Başlıklı 13. Maddesi’nde düzenlenen tarifeye göre sizden talep etme hakkımız saklı tutulmuştur.TED İSTANBUL KOLEJİ OKULLARI MÜDÜRLÜKLERİNE;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kendim ve velisi olduğum  öğrenciye ait; eğitim ve öğretimle ilgili kayıt işlemleri için, her türlü ibraz edilen özel nitelikli kişisel veriler dahil kişisel verilerin işlenmesine, saklanmasına, bulundurulmasına, muhafaza edilmesine, zorunlu durumlarda ve resmi makamlarca talep edilmesi halinde ilgili bölüm, ilgili kurum ve şahıslarla paylaşılmasına,

Her türlü kişisel verilerin korunması, işlenmesi, saklanması, silinmesi, paylaşılması konusunda detaylı ve yeterli derecede aydınlatılmış olduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde bahsi geçen tüm haklarımı bildiğimi, okuyup öğrendiğimi; haklarımı içerir bilgilendirme metnini okuduğumu, aşağıdaki açık ve aydınlatılmış rızam ile onay verdiğimi beyan ederim.


Gönder